Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma Metni

Skysens olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşbu “Aydınlatma Metni”, Skysens Teknoloji A.Ş.  (“Skysens”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da şirketimizce paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Skysens, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri Ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz Skysens tarafından aşağıda belirtilen kanallar üzerinden otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmekte ve ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Skysens’in sunduğu web sitesi (www.skysens.io ) ve portaller üzerinden yapılan kayıtlar,işlemler ve çerezler ile Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılım üzerinden,

Yüz yüze yapılan görüşmeler, kartvizit paylaşımı, telefon ile yapılan görüşmeler

Anlaşmalı aracılık sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler

İş ortağımız olan internet siteleri üzerinden yapılan işlemler

Kişisel Verileriniz Korunması, İşlenmesi Ve Kullanım Amaçları

SKYSENS, kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

Ürün ve hizmetlerimizin sunumu

Bilinçlendirme amacıyla makale, araştırma raporları, blog yazıları, bülten gönderimi

Satış ve pazarlama faaliyetleri içerisinde sınıflandırılmış, kişiselleştirilmiş bilgi sunumu (Örn: Kişinin profiline uygun etkinlik bildirimi)

Pazar araştırma

İş ortakları ile ticari ilişkilerin yürütülmesi

Web siteleri erişim analizi (Google Adwords ve benzeri)

Hizmetlerimiz ile ilgili gelen bilgi talebi ve önerilerin değerlendirilmesi

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanmak

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; SKYSENS tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve SKYSENS prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi  amacıyla yurt içi ve yurt dışında  üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

İlgili kanununun 11. Maddesine göre haklarınız;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili kanunun 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Düzeltme ve silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kanundan kaynaklanan saklama yükümlülüğümüz kapsamında belirli bir süre ile saklanması zorunlu olan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluk gereği, yasal sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir.

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile SKYSENS’e iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak SKYSENS  Teknoloji A.Ş. Harbiye Mah Cumhuriyet Caddesi No:40/5 34367 Şişli, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, +90 850 346 91 37 numarayı arayabilir ya da [email protected]  adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.